เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.4701
วันที่: 9 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายผลิตภัณฑ์อาหาร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ข)(ง)
ข้อหารือ: บริษัท ซ. จำกัด ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง จำหน่ายทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ขอหารือปัญหาภาษีอากรดังนี้
1. สินค้าตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร หากได้ปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารแล้วไม่ว่าจะบรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบห่อที่ทำเป็นอุตสาหกรรมโดยผนึกในลักษณะมั่นคงหรือไม่
จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่
2. สินค้าอาหารสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร จะถือเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่
3. ผลิตภัณฑ์อาหาร ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง อาหาร
สำหรับคนใช่หรือไม่
4. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง
อาหารสัตว์ทุกชนิดใช่หรือไม่
5. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง อาหาร
สำหรับสัตว์ไม่ว่าจะบรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบห่อที่ทำเป็นอุตสาหกรรม โดยผนึกในลักษณะมั่นคง
ใช่หรือไม่ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขกระป๋อง (TOP DOG) อาหารแมวกระป๋อง (TOP CAT)
แนววินิจฉัย: 1. สินค้าตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากรที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มต้อง
เป็นกรณีการขายสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ ไข่ น้ำนมและ
วัตถุพลอยได้จากสัตว์ ทั้งนี้ ที่อยู่ในสภาพสด หรือรักษาสภาพไว้มิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่ง
หรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง แต่การขายสัตว์ดังกล่าวจะไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีการนำสัตว์ดังกล่าวมาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ที่บรรจุกระป๋อง ภาชนะ
หรือหีบห่อที่ทำเป็นอุตสาหกรรม ฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาหารจึงหมายถึงอาหารสำหรับคนเท่านั้น
2. สินค้าตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต้องเป็นกรณี ปลาป่น อาหารสัตว์ โดยไม่ได้จำกัดว่าจะบรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบห่อหรือไม่ก็ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉะนั้นหากสินค้าที่ขายคือ ปลาป่น และอาหารสัตว์ ไม่ว่าจะบรรจุกระป๋อง ภาชนะ
หรือหีบห่อ ที่ทำเป็นอุตสาหกรรม โดยผนึกในลักษณะมั่นคงหรือไม่ ก็ยังคงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
คำว่าอาหารสัตว์ หมายถึง อาหารสำหรับสัตว์ทุกชนิด เช่น อาหารปลา อาหารสุนัข อาหารแมว อาหาร
สุกร ฯลฯ
เลขตู้: 63/29430

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020