เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.4702
วันที่: 9 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีชำระค่าบริการตามโครงการเงินกู้ตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(4), มาตรา 84/1
ข้อหารือ: กรณีหน่วยราชการ องค์การของรัฐบาล ราชการส่วนท้องถิ่น ได้จ่ายค่าบริการตามสัญญา
พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 และท่านซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน (ผู้ให้บริการ)
ได้ยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2542 ต่อมา
หน่วยราชการดังกล่าวได้มีหนังสือแจ้งให้ท่านส่งคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 เนื่องจาก
มีสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ท่านจึงหารือว่า
1. กรณีดังกล่าว ท่านได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 พร้อมยื่นแบบ ภ.พ.30
ไว้เรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่หน่วยราชการ หากต้องยื่นคำร้องขอคืนจาก
กรมสรรพากรเพื่อคืนภาษีให้แก่หน่วยราชการจะเป็นการซ้ำซ้อนและเงินก็ตกเป็นของรัฐเช่นกัน
2. กรณีหน่วยราชการได้จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ และได้ออกหนังสือรับรองในอัตรา
ร้อยละ 0 ให้ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการได้ออกใบกำกับภาษีในอัตราร้อยละ 0 ให้หน่วยราชการ
แล้ว เมื่อถึงกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจะต้องสำเนาใบกำกับภาษีและ
หนังสือรับรองการชำระค่าบริการพร้อมแบบ ภ.พ.30 ยื่นต่อสำนักงานสรรพากรอำเภอ ภายในวันที่ 15
ของทุกเดือนเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: หากกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ได้ชำระค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ
ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยได้ออกหนังสือรับรองที่มีรายการครบถ้วน
ตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28)ฯ ลงวันที่ 5 มีนาคม
พ.ศ. 2535 แล้ว ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการดังกล่าวจะได้รับสิทธิเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 พร้อมนำส่ง
ภาษีเกินกว่าที่ควรต้องเสียหรือจำนวนเงินที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย เนื่องจากมีสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 0 ดังนั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียน จึงเป็นผู้มีหน้าที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้เรียกเก็บและนำส่ง
ไปแล้ว โดยการยื่นแบบคำร้องขอคืนภาษีตามแบบที่อธิบดีกำหนด (แบบ ค.10) ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่
หรือสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ตามมาตรา 84/1 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อม
แนบหนังสือรับรองของส่วนราชการตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ 28)ฯ ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2535 และสำเนาใบกำกับภาษี เช่นเดียวกับการยื่น
แบบแสดงรายการภาษี (ภ.พ.30) เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28)ฯ ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2535
เลขตู้: 63/29431

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020