เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4704
วันที่: 9 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จากการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65, มาตรา 77/2, มาตรา 103
ข้อหารือ: ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการแก้ไขประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง สินทรัพย์ที่
ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2542 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิกโดยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้
ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยในข้อ 11(3)(ง) กำหนดกรณีสถาบันการเงินดำเนินการฟ้อง
ลูกหนี้ และต่อมาได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและศาลได้พิพากษาตามยอมแล้วสถาบันการเงินมีสิทธิเปลี่ยนสถานะ
การจัดชั้นสินทรัพย์ของหนี้ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์จัดชั้นปกติ ธนาคารฯ จึงหารือว่าการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ในกรณีดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือไม่
แนววินิจฉัย: เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสถานะการจัดชั้น
สินทรัพย์ โดยได้กำหนดให้กรณีที่สถาบันการเงินฟ้องร้องลูกหนี้และมีการตกลงทำ
สัญญาประนีประนอมยอมความที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดและศาลมีคำพิพากษาตามที่โจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนสถานะการจัดชั้นสินทรัพย์ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวย่อมได้รับสิทธิทางภาษีอากรตาม
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เลขตู้: 63/29433

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020