เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4705
วันที่: 9 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 84, มาตรา 82/5
ข้อหารือ: บริษัท ฟ. (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประเภท
ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารเกษตรแช่แข็ง และอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง บริษัทฯ ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน 2 โครงการ คือ กิจการผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึกและพืชผักและผลไม้
บรรจุภาชนะผนึก ประเภท 1.8 การผลิตอาหารตามบัตรส่งเสริมฯ เลขที่ 1247/2536 และกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง ประเภท 1.8 การผลิตอาหาร (ยกเว้นน้ำอัดลม) และประเภท 7.25 กิจการ
ห้องเย็น ตามบัตรส่งเสริมฯ เลขที่ 1144/2540 โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการผลิต คือ นำเข้าแม่ปลาสาย
พันธุ์คุณภาพดีเพื่อเพาะพันธุ์แจกจ่ายให้ชาวบ้านเลี้ยงโดยไม่คิดมูลค่า และรับซื้อปลาดังกล่าวมาทำการผลิต
ต่อมาบริษัทฯ ได้ลงทุนที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์เลี้ยงกุ้งและปลา ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน เพื่อนำมาผลิตตามโครงการ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงซื้อปลาจากชาวบ้านด้วยบริษัทฯ
จึงหารือว่า
1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ จะนำต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งและปลา ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนมาเป็นต้นทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้หรือไม่ อย่างไร
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จะนำภาษีซื้อจากการเลี้ยงกุ้งและปลามาขอคืนภาษีได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตาม 1. กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ จะนำต้นทุนของกิจการที่ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนมาเป็นต้นทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไม่ได้เพราะบริษัทฯ ต้องคำนวณ
กำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแต่ละกิจการแยกต่างหากจากกัน ตามข้อ 3 ของประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
2. กรณีตาม 2. กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมิได้เป็น
ภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีสิทธิใช้ภาษีซื้อดังกล่าวเป็นเครดิตภาษี
ในการคำนวณภาษีหรือมีสิทธิขอคืนได้ตามมาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29434

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020