เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.4712
วันที่: 9 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีซื้อย้อนหลัง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2, มาตรา 78/1
ข้อหารือ: สพท. ได้ตรวจปฏิบัติการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ราย บริษัท ช. จำกัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม
2539 - ตุลาคม 2540 รวมเป็นเงิน 17,758,196.40 บาท สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้
1. บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนากรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร จดทะเบียน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.01) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2534 โดยสร้างอาคารชุดโครงการแรกใช้ชื่อ
ว่า “อาคารชุดบ้าน ส.” อยู่ที่เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 2539 ต่อมาบริษัทฯ ได้
จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2539
ประกอบกิจการให้บริการที่พักโดยเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกและสมาชิกมีสิทธิเปิดห้องพัก รับประทาน
อาหารและเครื่องดื่มในราคาพิเศษ สถานบริการสุขภาพ และภัตตาคาร
2. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2533 บริษัทฯ ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร คสล. 32 ชั้น
จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดพักอาศัยและอาคารที่จอดรถ ตามใบอนุญาตก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบล
หนองปรือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี ใช้ชื่อโครงการว่า“อ. ซึ่งสำนักงานสรรพากรจังหวัด (สาขา)
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสร้างอาคาร และการประกอบกิจการพบว่า บริษัทฯ เริ่มก่อสร้าง
อาคารเมื่อประมาณปี 2537 บริษัทฯ ได้มีการต่อใบอนุญาต 3 ครั้ง ครั้งสุดท้ายถึงวันที่ 3 สิงหาคม
2540 เมื่อดำเนินการตกแต่งเสร็จ ประมาณต้นปี 2541 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการโดยรับสมาชิกและ
บุคคลทั่วไปเข้าพักในเดือนมกราคม 2541 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเป็นโรงแรม
ตามใบอนุญาตเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542 โดยใช้ชื่อว่า “โรงแรม อ.”
3. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งเพิ่มจำนวนสาขา
ย้อนหลัง สาขาที่ 1. ชื่อบริษัท ช. จำกัด (โรงแรม อ.) เลขที่ 469 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการประเภทให้บริการที่พักโดยเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิก ดำเนินกิจการด้าน
ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2539 และกรมสรรพากรได้มีหนังสืออนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่ม
สาขาย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2539 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.พ.02 ขอยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2541 และได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบรวมกัน
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2541 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2541 ขอคืน
ภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตั้งแต่เดือนมีนาคม 2539 บริษัทฯ ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. หากกรณีตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและอาคาร
ที่จอดรถและได้มีการขายอาคารชุดดังกล่าวบางส่วน ต่อมาบริษัทฯ ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้
อาคารเป็นโรงแรม และได้นำห้องชุดไปให้บริการในลักษณะทำนองเดียวกันกับโรงแรม บริษัทฯ มีหน้าที่
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เกิดขึ้นตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากรบริษัทฯ ไม่มีสิทธินำภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้าง
อาคารชุดไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีสิทธินำภาษีซื้อเฉพาะที่เกิดจากการ
ให้บริการในลักษณะทำนองเดียวกันกับโรงแรม ไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย
บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ ตามข้อ
10 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.90/2542 เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและการหักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่าย สำหรับการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 81(1)(ต) การโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 77/1(8) และ (9) และการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542
2. หากกรณีตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและที่จอดรถ
และยังไม่มีการขายอาคารชุดดังกล่าวต่อมาบริษัทฯ ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเป็นโรงแรม
และได้นำห้องชุดไปให้บริการในลักษณะทำนองเดียวกันกับโรงแรม ถือเป็นการให้บริการตามมาตรา
77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากรบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา 78/1 แห่ง
ประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารและการให้บริการไปหัก
ออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขตู้: 63/29438

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020