เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4895
วันที่: 16 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้ กรณีลดราคาสินค้าให้กับบริษัทในเครือ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (3)(13)
ข้อหารือ: บริษัท ส. จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบรถจักรยานยนต์ยามา
ฮ่า จากการตรวจสอบในปี 2538 บริษัทฯ ได้ขายสินค้า ได้แก่ ชิ้นส่วนไฟฟ้าที่ใช้ในการประกอบ
รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ให้กับบริษัท A. จำกัด และ B. ต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือร้องขอให้ลดราคา
และบริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ลดราคาค่าสินค้าให้กับบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากเป็น
บริษัทในเครือ โดยลดราคาให้บริษัท A. จำกัด เป็นจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) และ
ลดราคาให้ B จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)ได้ออกใบลดหนี้เมื่อ 15 ธันวาคม 2538
บริษัทฯ ชี้แจงเหตุผลดังนี้
1. ในปี 2538 ต้นปี ค่าของเงินเยนมีค่าสูงขึ้น แต่บริษัท A. จำกัด ก็ไม่ได้ปรับราคา
รถจักรยานยนต์ให้สูงขึ้นคงขายในราคาเดิม เพื่อให้ปริมาณการขายเพิ่มไปตามเป้าหมาย ประกอบกับ
ในระยะตั้งแต่ต้นปี ภาวะการแข่งขันในตลาดรถจักรยานยนต์สูงมาก โดยคู่แข่งพยายามขายราคาเดิม
โดยขอให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ลดราคาชิ้นส่วนลงเพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย ซึ่งทางบริษัท A. จำกัด ก็ได้
ขอร้องให้บริษัทฯ พิจารณาลดราคาชิ้นส่วนไฟฟ้าที่ใช้ในการประกอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2. เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ร่วมเจรจากับคู่ค้าไว้ตั้งแต่ต้นปี เพื่อส่งเสริมการขาย
(INCENTIVE) และเป็นส่วนที่ลูกค้าขอให้ช่วย ร่วมเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาด เพื่อรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดในปี 2538 ไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นปีที่ บริษัทฯ ทำยอดขายได้สูงสุดเกือบ 1,200 ล้านบาท
และในขณะเดียวกัน เป็นแนวทางในการทำธุรกิจอยู่ร่วมกัน ที่จะต้องพยายามลดราคาชิ้นส่วนให้กับลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อเป็นการประกันจำนวน และยอดซื้อจากบริษัทฯ จึงตกลงกันไว้ว่าจะทำเป็นส่วนลด
ไปให้ตอนปลายปีในจำนวนที่เหมาะสม พร้อมกับค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่บริษัทฯ เสนอไว้ตั้งแต่ต้นปี
3. เกิดภาวะน้ำท่วมเกือบทั่วประเทศประมาณ 60 จังหวัด ทำให้ยอดขายลดลง รวมทั้ง
บริษัท A. จำกัดต้องช่วยซ่อม บริการฟรีด้วย ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทางบริษัทฯ จึงเร่งการผลิตเพื่อเก็บ
เป็น STOCK ไว้ ทางบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขายในราคาที่ลูกค้าพอใจ โดยให้มอบส่วนลดให้
แนววินิจฉัย: การลดราคาสินค้าของบริษัทฯ เป็นการลดราคาสินค้าลงภายหลังจากการขายแล้ว จึงเป็น
การลดราคาสินค้าลงตามความพึงพอใจหรือคาดคะเนว่าลูกค้าของบริษัทฯ จะแข่งขันกับคู่แข่งขันไม่ได้
เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการลดโดยการทั่วไป บริษัทฯ จึงนำส่วนลดนั้นมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณ
กำไรสุทธิไม่ได้ ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29441

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020