เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4896
วันที่: 16 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันไปต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8), มาตรา 70
ข้อหารือ: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตาม
โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนอิสระ และได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ ได้ตกลงซื้อขายไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้าฯ โดยบริษัทฯต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แต่เนื่องจากวงเงินค้ำประกันมีจำนวนสูง
และบริษัทเริ่มก่อตั้ง จึงจำเป็นต้องให้บริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติรายหนึ่งที่มีฐานะการเงินมั่นคงเป็นผู้ออก
หนังสือค้ำประกัน ไปยังธนาคารต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย เพื่อให้ธนาคารออกหนังสือ
ค้ำประกันในนามบริษัทฯ ให้แก่การไฟฟ้าฯ เพื่อเป็นหลักประกันโดยภาระค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือ
ค้ำประกันให้กับธนาคารต่างชาติ บริษัทผู้ถือหุ้นจะเรียกคืนจากทางบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ เห็นว่าการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแก่บริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติดังกล่าว ซึ่งไม่มีสาขาหรือสถานประกอบการใน
ประเทศไทย ถือเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่
ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้แก่บริษัทผู้ถือหุ้นที่มิได้ประกอบกิจการ
ในประเทศไทยเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นำส่งกรมสรรพากร ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่
อย่างใด
เลขตู้: 63/29442

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020