เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4897
วันที่: 16 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรับจ้างจัดแสงไฟให้กองถ่ายภาพยนตร์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2), มาตรา 50(1)
ข้อหารือ: นาย อ. ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2540 ณ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ซึ่ง
ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้
1. นาย อ. มีเงินได้จากการรับจ้างจัดแสงไฟให้กองถ่ายภาพยนตร์ โฆษณา และกอง
ถ่ายภาพยนต์
2. ปีภาษี 2540 นาย อ. ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีรับจ้างจัดแสงไฟให้กองถ่ายภาพยนตร์ จำนวน 439,350 บาท หัก
ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 3.0 จำนวน 13,222.50 บาท
3. ลักษณะการทำงานเป็นการรับจ้างจัดแสงไฟให้กองถ่ายภาพยนต์ ซึ่งกระทำเพียง
คนเดียวอาศัยแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่อย่างใดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีเพียง
เครื่องมือวัดแสงแต่เพียงอย่างเดียว ได้รับค่าจ้างคิวละ 2,500 บาท เป็นอัตราค่าจ้างที่แน่นอน ซึ่ง
ระยะเวลา 1 คิว เริ่มตั้งแต่เวลา 6.00 - 18.00 น.
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริง นาย อ. รับจ้างจัดแสงไฟให้กองถ่ายภาพยนตร์ ซึ่งลักษณะของงาน
สามารถทำสำเร็จได้ด้วยแรงงานของตนเพียงลำพัง โดยไม่มีการจ้างบุคคลอื่นเข้าช่วยเหลือแต่อย่างใด
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังนั้น เงินได้ที่นาย อ. ได้รับจากการรับจ้างจัดแสงไฟดังกล่าว จึงเข้า
ลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร นาย อ. มีหน้าที่ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบ ภ.ง.ด.90 โดยให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ใน
อัตราร้อยละ 40 แต่ต้องไม่เกิน 60,000 บาท ตามมาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ
ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29443

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020