เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม.04)/911
วันที่: 1 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องอบลดความชื้น
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/5(3), มาตรา 79
ข้อหารือ: สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ประกอบกิจการ (1) จำหน่ายวัสดุ
การเกษตร (2)จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (3) บริการอบลดความชื้นข้าว จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2535 สหกรณ์ฯ ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างและติดตั้งเครื่องอบลดความชื้น
ข้าวเพื่อให้บริการอบข้าวแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยคิดค่าบริการในการอบข้าวดังกล่าว สหกรณ์ฯ
หารือว่า
1. ภาษีซื้อเกี่ยวกับการถมที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานที่ติดตั้งเครื่องอบความชื้นข้าว จะนำ
ไปเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่
2. ภาษีซื้อเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้งเครื่องอบลดความชื้นข้าว จะนำไปเป็นภาษีซื้อ
ได้หรือไม่
3. สหกรณ์ฯ เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป
สำหรับการให้บริการดังกล่าวและนำรายได้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การปฏิบัติ
ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตาม 1. และ 2. ภาษีซื้อเกี่ยวกับการถมที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานที่ติดตั้งเครื่อง
อบลดความชื้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้งเครื่องฯ ถือเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ
นำมาหักในการคำนวณภาษีได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 82/5(3) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีตาม 3. สหกรณ์ฯ ต้องจัดทำใบกำกับภาษีสำหรับการให้บริการทุกครั้งและใน
ทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ ตามมาตรา 86 แห่ง
ประมวลรัษฎากร สหกรณ์ฯต้องนำมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการให้บริการไปรวมเป็นฐานภาษี
ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากรในการคำนวณเสียภาษีตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29470

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020