เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.5043
วันที่: 19 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอออกหนังสือรับรองในอัตราร้อยละ 0
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(4)
ข้อหารือ: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันฯ เป็นองค์กรระดับชาติที่จะเป็นแกนนำในการ
ดำเนินงานด้านพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการรายเก่า และสร้างผู้ประกอบการ
SMEs รายใหม่ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติในหลักการให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เป็นองค์กรอิสระภายใต้มูลนิธิฯ มีการบริหารงานซึ่งไม่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และขอให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณประจำปีตามความเหมาะสมและ
จำเป็น โดยจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปผ่านกรมฯคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2542
อนุมัติในหลักการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และอนุมัติให้ดำเนินการ
ต่อไปตามที่เสนอ
การดำเนินการตามโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ในระยะแรก สถาบันฯ ยังไม่มีบุคลากร
งบประมาณ รวมทั้งอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน กรมฯ จึงได้ดำเนินการแทนในส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้
เงินงบประมาณจากโครงการเงินกู้ตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะ
เงินอุดหนุนทั่วไปเฉพาะรายการที่สำคัญจำเป็นแทนสถาบันฯ และเป็นคู่สัญญาแทนสถาบันฯ เมื่อสัญญาครบ
กำหนดจ่ายตามงวดงาน กรมฯ จะทำเรื่องเสนอสถาบันฯ เพื่อขอรับเงินและนำไปจ่ายให้ผู้ประกอบการ
พร้อมทั้งได้ออกหนังสือรับรองในอัตราร้อยละ 0 ในนามของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมฯ หารือว่า
กรมฯ สามารถออกหนังสือรับรองในอัตราร้อยละ 0 ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการของส่วนราชการให้แก่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ ตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เข้าลักษณะเป็นการชำระค่าสินค้าหรือ
ค่าบริการตามข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28)ฯ ลงวันที่ 5
มีนาคม พ.ศ. 2535 หากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ออกหนังสือรับรองที่มีรายการครบถ้วนตามข้อ 2
ของประกาศดังกล่าว ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตาม
มาตรา 80/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29482

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020