เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.5044
วันที่: 19 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/4
ข้อหารือ: องค์การเภสัชกรรม ได้นำคอมพิวเตอร์ระบบ Information Technology (IT) มาใช้
ในระบบการขายสินค้ายาและเวชภัณฑ์ โดยคิดราคาสินค้าแต่ละรายการบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วนำ
ราคาแต่ละรายการมารวมกันลบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย ผลลัพธ์ที่ได้เป็นมูลค่าราคาสินค้า องค์การ
เภสัชกรรมจึงขอหารือว่า การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: ในการแสดงหรือเสนอราคาสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะแสดงหรือเสนอราคาที่รวม
หรือยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร ในกรณีที่แสดงหรือเสนอราคา
ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วการออกใบกำกับภาษี จะต้องแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากมูลค่าของราคา
สินค้าให้ชัดเจน โดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวน 7/107 ของราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
เลขตู้: 63/29483

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020