เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.5045
วันที่: 19 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการพิมพ์แก้ไขรายการเลขที่รหัสสาขาหน้าเลขที่ของใบกำกับภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/4
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบกำกับภาษี บริษัทฯ ได้ตีพิมพ์รหัสสาขาหน้า
เลขที่ของใบกำกับภาษีของบริษัท ก. จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผิด ต่อมาบริษัทฯ ได้แก้ไขรหัส
สาขาหน้าเลขที่ของใบกำกับภาษีดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยการตีพิมพ์กากบาททับส่วนที่ตีพิมพ์ผิด และได้ตีพิมพ์
ข้อความที่ถูกต้องไว้เหนือข้อความที่ถูกตีกากบาท โดยส่วนที่เป็นรหัสสาขาที่แก้ไขจะมีข้อความคงที่ ไม่มี
การเปลี่ยนปลงตามใบกำกับภาษี บริษัทฯ จึงหารือว่า ใบกำกับภาษีที่ตีพิมพ์แก้ไขในลักษณะดังกล่าว ลูกค้า
ทั่วไปของบริษัท ก. จำกัด จะนำไปใช้เป็นภาษีซื้อได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: การตีพิมพ์กากบาททับส่วนที่พิมพ์ผิดและตีพิมพ์ตัวเลขรหัสสาขาไว้เหนือข้อความที่พิมพ์ผิดในใบ
กำกับภาษี มิใช่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร หาก
ใบกำกับภาษีดังกล่าวมีรายการครบถ้วน ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ย่อมใช้เป็นภาษีซื้อได้
ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(10) ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)ฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 50)ฯ ลงวันที่ 15
มีนาคม พ.ศ. 2537
เลขตู้: 63/29484

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020