เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5046
วันที่: 19 มิถุนายน 2543
เรื่อง: อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 16
ข้อหารือ: 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด
กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2525 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นได้ย้ายมาอยู่ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ แล้วย้ายมาอยู่ตำบลนาโบสถ์ กิ่งอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ครั้งสุดท้ายย้ายไปอยู่เลขที่ 01
หมู่ 1 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
2. นายอำเภอยืนยันว่าบ้านเลขที่ 01 หมู่ 1 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไม่มี
ปรากฏอยู่ในบัญชีทะเบียนบ้าน
จากข้อเท็จจริงข้างต้น ภูมิลำเนาของห้างฯ ควรเป็นจังหวัดใด และอยู่ในอำนาจของ
เจ้าพนักงานประเมินจังหวัดใด
แนววินิจฉัย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ตำบลนาโบสถ์ กิ่งอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ก่อน
ย้ายไปอยู่เลขที่ 01 หมู่ 1 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อนายอำเภอยืนยันว่าบ้านเลขที่
01 ฯ ไม่มีปรากฏอยู่ในบัญชีทะเบียนบ้าน การแจ้งย้ายสำนักงานเลขที่ดังกล่าวจึงถือว่ามิได้มีการแจ้งย้าย
ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ และห้างฯ ไม่ได้แจ้งย้ายเข้าและแจ้งเปิดสถานประกอบการแห่งใหม่ที่
จังหวัดยะลาตามกฎหมายตามที่มีการแจ้งย้ายออกจากจังหวัดตาก สำนักงานใหญ่ของห้างฯ ยังคงอยู่ใน
ท้องที่จังหวัดตาก ภูมิลำเนาของห้างฯ จึงเป็นจังหวัดตากตามมาตรา 68 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า “ภูมิลำเนาของนิติบุคคล ได้แก่ ถิ่นอันเป็นที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่ หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการหรือที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการ ตามข้อบังคับหรือ
ตราสารจัดตั้ง” จึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานประเมินจังหวัดตาก ตามมาตรา 16 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และข้อ 2(4) ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่
27)ฯ ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2539 กรณีการแจ้งความเท็จ ห้างฯ แจ้งต่อสำนักงานทะเบียนการค้า
จังหวัดตากว่าย้ายไปอยู่เลขที่ 54 ฯ การร้องทุกข์จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดตาก
ซึ่งเป็นผู้เสียหายที่จะดำเนินการต่อไป
เลขตู้: 63/29485

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020