เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.5049
วันที่: 19 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเป็นตัวแทนเก็บสินค้าของบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 76 ทวิ, มาตรา 82/4)
ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด ได้หารือสำนักงานสรรพากรภาคความว่า กรณีบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจาก
กรมศุลกากรให้เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป สำหรับเก็บน้ำมันโดยมีระยะเวลาการเก็บไม่เกิน 6 เดือน
บริษัทฯ ให้บริการรับฝากน้ำมัน ตามสัญญา LIQUID STORAGE กับบริษัท A. สาขาในเมืองลูเซิร์น มี
สำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไม่มีสำนักงานสาขาหรือตัวแทนใน
ประเทศไทย ซึ่งในการดำเนินกิจการ บริษัท A. เป็นผู้จัดหาน้ำมันจากประเทศต่าง ๆ มาเก็บไว้ที่คลัง
น้ำมันของบริษัทฯ โดยไม่มีการจำหน่ายภายในประเทศแต่อย่างใด และเมื่อส่งออกกลับไปยังต่างประเทศ
การตกลงซื้อขาย ราคาซื้อขาย และส่งมอบสินค้า จะกระทำในต่างประเทศทั้งสิ้น แต่เมื่อจะส่งออกน้ำมัน
ไปยังต่างประเทศ บริษัท A. ขอให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ในด้านพิธีการ
ศุลกากร บริษัทฯ ดำเนินการตามหนังสือมอบอำนาจ โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้รับค่าบำเหน็จแต่อย่างใด บริษัทฯ
หารือว่า
1. ในการดำเนินการของบริษัท A. บริษัทฯ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีหน้าที่และ
ความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีแทนบริษัท A. และหรือในฐานะส่วนตัวอย่างไรหรือไม่
2. หากบริษัทฯ มีหน้าที่ หรือความรับผิดในการยื่นแบบแสดงรายการ และเสียภาษีจะต้อง
ดำเนินการอย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนให้บริการรับฝากน้ำมันที่นำเข้าจาก
ต่างประเทศ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับ
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) และมาตรา 82(1) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้รับบริการ เมื่อความรับผิดใน
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ในการดำเนินพิธีการศุลกากร
โดยมิได้กระทำการอื่นใดอีก การกระทำดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นนายหน้าตัวแทน แต่เนื่องจากตาม
ข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัท A. เพียงแต่เป็นผู้จัดหาน้ำมันจากประเทศต่าง ๆ มาเก็บไว้ที่คลังน้ำมันของ
บริษัทฯ แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยไม่มีการจำหน่ายภายในประเทศแต่อย่างใด การตกลงซื้อขาย
และส่งมอบการกระทำในต่างประเทศทั้งสิ้น กรณีดังกล่าวจึงไม่เข้าลักษณะ บริษัท A. มีลูกจ้างหรือ
ผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผล
กำไรในประเทศไทย บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย
ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29488

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020