เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.5050
วันที่: 19 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 9, มาตรา 5 ทวิ (4)
ข้อหารือ: กรณีบริษัทฯ ได้หารือเกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายสินค้ารถไถเก่าที่
นำเข้าจากต่างประเทศให้แก่ผู้ซื้อในราชอาณาจักร
กรณีดังกล่าว บริษัทฯ ได้เสียภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเภทพิกัดรถแทรกเตอร์
เก่าใช้แล้วสำหรับใช้ในการเกษตร มิใช้พิกัดเครื่องยนต์เก่าจึงไม่เป็นผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องยนต์
เก่า รถไถเก่าที่นำเข้าไม่ได้แบ่งแยกขายเป็นชิ้นส่วนแต่อย่างใด เพียงแต่แบ่งบรรจุให้สะดวกแก่การ
ขนย้ายเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย จำหน่ายไปเป็นรถไถเก่าใช้แล้วทั้งคัน และผู้ซื้อต้องไปจดทะเบียนต่อ
สำนักงานขนส่งจังหวัดต่อไป
บริษัทฯ ได้หารือเกี่ยวกับมูลค่าของฐานภาษีจากการขายรถไถเก่าให้แก่ผู้ซื้อใน
ราชอาณาจักร จะต้องใช้ราคาใด
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ขายสินค้าที่นำเข้ามาให้แก่ผู้ซื้อในราชอาณาจักร การคำนวณมูลค่าของฐานภาษี
สำหรับการขายสินค้า ได้แก่มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับ ตามมาตรา 79 แห่ง
ประมวลรัษฎากร หากการขายสินค้าดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินมูลค่าของฐานภาษีตามราคาตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (4)
และมาตรา 79/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29489

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020