เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5108
วันที่: 21 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ขอทำความตกลงยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เทศบาลโดยไม่มีค่าตอบแทน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6)
ข้อหารือ: เทศบาลตำบลจะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 23 ไร่ จากคุรุสภา เพื่อ
พัฒนาเป็นศูนย์บริการงานของทุกส่วนราชการ โดยที่ดินที่เทศบาลตำบลจะขอรับโอนดังกล่าวเป็นที่ดินใน
โครงการจัดสรรของคุรุสภา ตั้งแต่ปี 2501 ในการรับโอนที่ดินดังกล่าวได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรว่าอยู่
ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 4 แห่ง
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็น
ทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ซึ่งเทศบาลตำบลต้องรับภาระในการเสียค่า
ภาษีธุรกิจเฉพาะประมาณ 3 ล้านบาทเศษ และเทศบาลตำบลได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่ดินที่คุรุสภายกให้นั้น
ปัจจุบันเป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก หากเทศบาลตำบลเข้าไปพัฒนาจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนในทุก ๆ
ด้าน โดยเฉพาะการก่อสร้างศูนย์บริการของส่วนราชการในพื้นที่ ศูนย์การศึกษา ศูนย์อนามัยชุมชน
สวนสาธารณะ และสถานพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งหากเทศบาลฯ ต้องนำเงินงบประมาณ 3 ล้านบาทเศษไป
จ่ายเป็นค่าภาษีธุรกิจเฉพาะตามความเห็นของกรมสรรพากรแล้ว การพัฒนาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่อาจ
เสร็จสิ้นลงได้ และยังเห็นว่า ที่ดินที่คุรุสภายกให้เทศบาลตำบล ไม่น่าจะเข้าลักษณะใด ๆ ตามมาตรา 4
แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เนื่องจากเป็นที่ดินในโครงการจัดสรรของคุรุสภาที่กันไว้เพื่อเป็น
สาธารณประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยและได้จัดสรรมาตั้งแต่ปี 2501 ก่อนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 พ.ศ.
2515 ใช้บังคับ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า การรับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวของเทศบาลตำบล
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสำหรับราชการส่วนท้องถิ่น และผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงเป็น
อย่างมาก ซึ่งหากเทศบาลฯ ต้องรับภาระเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะสูงถึงประมาณ 3 ล้านบาทเศษ การ
รับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวอาจไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณของเทศบาลฯ จึง
พิจารณาเห็นว่ากรณีดังกล่าวควรที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามนัยมาตรา 3(3)
แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตามข้อเท็จจริง ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตาม
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ซึ่งผู้โอนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา
91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีที่ขอให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้
แก่ผู้โอนที่ขาย อสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร นั้น เห็นว่าจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่
ผู้ประกอบการทั่วไปและเป็นแบบอย่างให้มีการขอยกเว้นภาษีในกรณีอื่นอีก นอกจากนี้จะทำให้โครงสร้าง
ภาษีมีความซับซ้อน มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะทั้งระบบ และเกิดปัญหาในด้านบริหารการ
จัดเก็บภาษีอากรต่อไป จึงไม่ควรให้มีการยกเว้นเป็นการเฉพาะราย ตามที่กระทรวงมหาดไทยขอมา
ดังกล่าว
เลขตู้: 63/29495

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020