เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.5214
วันที่: 26 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการติดตั้งระบบบริการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 77/2
ข้อหารือ: บริษัท ว. จำกัด ประกอบกิจการให้เช่าอาคารเพื่อพักอาศัย โดยแบ่งเป็นห้อง ๆ และมี
บริการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ โดยคิดค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์เดือนละ 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
และห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศคิดค่าบริการเพิ่มอีก 700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการให้บริการใช้ไฟฟ้า น้ำประปาและโทรศัพท์ ด้วย เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้นำภาษีซื้อจากการติดตั้งระบบบริการต่าง ๆซึ่งก่อให้เกิดการให้บริการส่วนกลาง คือ ลิฟท์
และเครื่องปรับอากาศมาขอเครดิตภาษี และเมื่อเปิดบริการได้แยกยอดการให้บริการออกจากค่าเช่า ซึ่ง
ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ เข้าใจว่ามีสิทธินำภาษีซื้อ ซึ่งเกิดจากการซื้อลิฟท์ และค่าบริการ
ติดตั้งรวมทั้งเครื่องปรับอากาศมาขอเครดิตภาษีได้ เมื่อเจ้าหน้าที่จากสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ได้ขอ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีสิทธินำภาษีซื้อจากการ
ติดตั้งระบบลิฟท์และเครื่องปรับอากาศมาขอเครดิตได้ บริษัทฯ จึงหารือว่า บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อจาก
การติดตั้งระบบลิฟท์ และเครื่องปรับอากาศมาขอเครดิตภาษีได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการให้เช่าอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และมีบริการให้เช่า
เฟอร์นิเจอร์ การใช้ไฟฟ้าประปา โทรศัพท์ นอกจากนี้ให้บริการส่วนกลางอีกได้แก่ ระบบลิฟท์ และระบบ
ปรับอากาศ ซึ่งโดยสภาพจะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วยนั้น การให้เช่าอาคารถือเป็น
การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร
สำหรับการให้บริการอื่น ๆ ถือเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร จึงมี
หน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
ดังนั้น ตามข้อเท็จจริง หากบริษัทฯ ได้มีการให้บริการส่วนกลางซึ่งโดยสภาพจะมีการ
เรียกเก็บค่าบริการด้วยแล้ว ไม่ว่าบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลาง ได้แก่ระบบลิฟท์ และระบบ
ปรับอากาศ รวมหรือแยกออกจากการให้เช่าอาคารหรือไม่ก็ตาม การให้บริการส่วนกลางดังกล่าวถือเป็น
การให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 78/1 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
สำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากการติดตั้งระบบลิฟท์ และระบบปรับอากาศ ที่นำไปใช้ในการ
ให้บริการส่วนกลางซึ่งเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ย่อมมีสิทธินำภาษีซื้อไปหักออกจาก
ภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งนี้ ตามนัยข้อ 7 และข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.90/2542 ฯ ลงวันที่ 29
ตุลาคม พ.ศ. 2542
เลขตู้: 63/29506

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020