เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.5215
วันที่: 26 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีจากกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 80
ข้อหารือ: กองโรงพยาบาลภูมิภาคได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ได้มีหนังสือขอรับ
เงินค่าก่อสร้างอาคารรังสี พยาธิ คลอด ผ่าตัด ในงวดงานที่ 8, 9 และ 10 ส่วนที่ขาดไป เป็น
จำนวนเงิน 1,594,718.18 บาท ต่อโรงพยาบาล จ. โดยอ้างว่าโรงพยาบาลฯ ได้คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่ถูกต้อง จึงทำให้โรงพยาบาลฯ เบิกจ่ายค่าก่อสร้างงวดงานที่ 8, 9 และ 10 (งวดสุดท้าย) ขาดไป
จำนวนเงิน 1,594,718.18 บาท
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า การพิจารณาภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังกล่าวซึ่ง
ห้างฯ ผู้รับจ้างอ้างว่าส่วนราชการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มยังไม่ถูกต้องนั้น อาจมีกฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ
เกี่ยวข้องด้วย จึงหารือกรมสรรพากร เพื่อให้การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังกล่าวเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง
แนววินิจฉัย: สัญญารับจ้างก่อสร้างดังกล่าวเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่ง
ประมวลรัษฎากร หากห้างฯ ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อไป ตามแบบ
ภ.พ.03.6 ที่ห้างฯ ได้ยื่นไว้นั้น การให้บริการตามสัญญาดังกล่าวของห้างฯ ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อไป ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2540 จนกว่าการให้บริการตามสัญญานั้นจะ
แล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินกว่าวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่
13 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และในระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2544 ห้างฯ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 เช่นกัน ตามมาตรา 80 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 353) พ.ศ.
2542
เลขตู้: 63/29507

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020