เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5216
วันที่: 26 มิถุนายน 2543
เรื่อง: การยกเว้นภาษี กรณีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 356) พ.ศ. 2542
ข้อหารือ: บริษัท A. จำกัด ได้ยื่นหนังสือแจ้งการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท B. จำกัด ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่
กันของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2542 ซึ่ง
สำนักงานสรรพากรจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีผู้ถือหุ้นร้อยละ 90
เป็นบริษัทแม่ในต่างประเทศ และมีผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2540, 2541, 2542
มีกำไรสุทธิ 187,299,262 ล้านบาท ตามลำดับ จึงเห็นว่าไม่ใช่กรณีต้องตามเหตุผลท้าย
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 356) พ.ศ. 2542
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีผู้ถือหุ้นร้อยละ 90 เป็นบริษัทแม่ในต่างประเทศ
และมีผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2540, 2541, 2542 มีกำไรสุทธิ 187,299,262
ล้านบาท ตามลำดับดังกล่าวมิได้เป็นข้อจำกัดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วน
ให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ
ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2542 จึงไม่ใช่เหตุที่จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีอากร ตามพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 356) พ.ศ. 2542
เกี่ยวกับการพิจารณาการใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 356)
พ.ศ. 2542 นั้น ให้ปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ สม.13/2542 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน
ของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2542 โดยกำหนดให้ตรวจรายละเอียด
เบื้องต้น แล้วให้จัดทำหนังสือถึงกรมที่ดิน (แบบ อ.บ.6) ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งการโอน
เลขตู้: 63/29508

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020