เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม.05)/พ.105
วันที่: 26 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายลิฟท์ และบันไดเลื่อนพร้อมติดตั้ง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 78(1)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการขายสินค้าลิฟท์และบันไดเลื่อนพร้อมติดตั้ง จึงขอทราบว่า
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อใด
(1) เมื่อส่งมอบสินค้าเข้าสถานที่ติดตั้ง (ต้องดำเนินการติดตั้งก่อน จึงจะสามารถใช้งาน
ได้)
(2) เมื่อส่งมอบงานซึ่งติดตั้งเสร็จแล้วพร้อมใช้งานได้ (ระยะเวลาติดตั้งและทดสอบจน
สามารถใช้งานได้ประมาณ 2-3 เดือน) นั้น
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ ขายสินค้าลิฟท์และบันไดเลื่อนพร้อมติดตั้ง โดยไม่มีการแยกราคาสินค้าและ
ค่าบริการติดตั้งออกจากกันตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือเป็นการขายสินค้า ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้า เว้นแต่ จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ ได้รับชำระราคาสินค้า หรือ
ได้ออกใบกำกับภาษี แล้วแต่การกระทำใดเกิดขึ้นก่อน ทั้งนี้ ตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29532

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020