เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม.11)/พ.1036
วันที่: 26 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีกรณีภาษีซื้อค่าเช่ารถยนต์นั่ง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/5(6), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2535
ข้อหารือ: บริษัทฯ จะนำภาษีซื้อค่าเช่ารถยนต์นั่งที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ซึ่งเช่าแบบลิสซิ่งมาหัก
จากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: ภาษีซื้อสำหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งบริษัทฯ เช่ามาตามสัญญาเช่าแบบลิสซิ่งเพื่อใช้ในกิจการ บริษัทฯ ผู้เช่าไม่มี
สิทธินำภาษีซื้อจากการเช่ารถยนต์ดังกล่าวมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก
เป็นภาษีต้องห้ามตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร และตามข้อ 2(1) วรรคหนึ่ง แห่ง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 42) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไป
หักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 71)ฯ
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
เลขตู้: 63/29533

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020