เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม.04)/พ.1041
วันที่: 26 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายกล้าไม้ ปุ๋ยหมัก และบริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรกรรม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(1), มาตรา 81/3, มาตรา 77/1(10)
ข้อหารือ: บริษัท ส. จำกัด ประกอบกิจการผลิต ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก กล้าไม้ ปุ๋ยหมัก และ
บริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรกรรม โดยบริษัทฯ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดขายทั้งหมดตั้งแต่
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ หารือว่า
1. บริษัทฯ ส่งออกกล้าไม้และปุ๋ยหมัก ได้รับสิทธิการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ
0 ถูกต้องหรือไม่
2. บริษัทฯ ขายกล้าไม้และปุ๋ยหมักในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถูกต้องหรือไม่
3. บริษัทฯ บริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรกรรม เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 10.0 ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. การประกอบกิจการส่งออกกล้าไม้และปุ๋ยหมัก บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 0 ตามนัยมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
2. การประกอบกิจการจำหน่ายกล้าไม้และปุ๋ยหมักในราชอาณาจักร อันเป็นกิจการที่ได้
รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) และมาตรา 81(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ
ไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่จะแจ้งต่ออธิบดีเพื่อขอจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา 81/3 แห่งประมวลรัษฎากร และกรณีข้อเท็จจริงบริษัทฯ ได้นำรายได้ดังกล่าวไปรวมยื่นแบบ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) แล้วประกอบกับจากการตรวจสอบหลักฐานคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ภ.พ.01) ปรากฏว่า บริษัทฯ ระบุขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการแจ้งต่ออธิบดี
เพื่อขอจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81/3 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงมีหน้าที่
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10.0
3. การประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านเกษตรกรรม ถือเป็นการให้บริการ ตามนัย
มาตรา 77/1(10)แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10.0
สำหรับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป
ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2540
เลขตู้: 63/29559

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020