เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.ก.14
วันที่: 1 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3, มาตรา 85/6
ข้อหารือ: บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2537 ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 โดยแจ้งประเภทของการประกอบกิจการในแบบ ภ.พ.01 คือ สถานี
บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับ
ยานพาหนะทุกประเภท ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2538 ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเพิ่มประเภทของการประกอบกิจการ คือ นำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก เคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์น้ำมัน สินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิด ขายอาหารและเครื่องดื่ม และให้บริการอื่นๆ
ทุกประเภท
บริษัทฯ หารือว่า กรณีบริษัทฯ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อมาจัดจำหน่ายสำหรับกิจการที่
ประกอบการเป็นส่วนน้อยไม่ใช่กิจการส่วนใหญ่ตามที่ระบุในแบบ ภ.พ.01 และเป็นภาษีซื้อตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2537 ก่อนการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ มีสิทธินำ
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอื่นเรียกเก็บมาเป็นภาษีซื้อได้ ตามมาตรา
82/4 วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: ความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว กรณีบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณภาษีจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 แม้ต่อมาได้ประกอบกิจการอื่นที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่ได้แจ้ง
จดทะเบียนเพิ่มเติม บริษัทฯ ก็สามารถขอคืนภาษีซื้อที่เกิดจากกิจการดังกล่าวได้ เพราะได้จดทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการแล้ว เพียงแต่มีความผิดทางอาญาฐานไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนเพิ่มเติม
ตามมาตรา 85/6 ประกอบกับมาตรา 90(7) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29740

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020