เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0911/ก.20
วันที่: 1 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสำนักงานปฏิรูปการศึกษา จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42(7), มาตรา 40(2)(5)(6)(7)(8), มาตรา 50(4)
ข้อหารือ: สำนักงานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา
พ.ศ. 2542 เป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 มีฐานะเป็น
หน่วยงานของรัฐ ที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่ประธานกรรมการ
กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ จึงหารือว่า
1. ค่าเบี้ยประชุมที่ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ ได้รับจาก
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42(7) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ และค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว สำนักงาน
ปฏิรูปการศึกษาต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
2. กรณีสำนักงานปฏิรูปการศึกษา จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7) หรือ
(8) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(4) แห่งประมวลรัษฎากร
หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. สำนักงานปฏิรูปการศึกษาจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา
พ.ศ. 2542 ให้เป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจ จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคล ตาม
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 สำนักงานปฏิรูปการศึกษาจึงเป็น
หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ เมื่อสำนักงานปฏิรูปการศึกษาได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่
ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจึงมิใช่เบี้ยประชุมที่
ทางราชการเป็นผู้จ่ายซึ่งจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42(7)
แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ค่าเบี้ยประชุมที่ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการได้
รับจากสำนักงานปฏิรูปการศึกษา เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ต้อง
นำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร สำนักงาน
ปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
2. กรณีสำนักงานปฏิรูปการศึกษาจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7) หรือ
(8) แห่งประมวลรัษฎากร สำนักงานปฏิรูปการศึกษามีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(4)
แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29746

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020