เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.ก.332
วันที่: 11 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการโรงสีข้าว
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(น)
ข้อหารือ: สมาคมโรงสีข้าวไทย ขอหารือปัญหาภาษีอากร กรณีคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.) ได้มี
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำข้าวนาปรัง ในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2543 ให้ได้
ราคาข้าวเปลือกในระดับที่เกษตรกรไม่ประสบภาวะขาดทุน โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้เกษตรกรผู้ทำ
นาปรัง จะขายข้าวเปลือกให้กับองค์การคลังสินค้า โดยจะส่งมอบข้าวเปลือกให้กับโรงสีข้าวที่เข้าร่วม
โครงการนโยบายข้าว จากนั้นโรงสีข้าวจะนำข้าวไปสีเป็นข้าวสารแล้วจึงส่งมอบคืนให้กับ
องค์การคลังสินค้า เมื่อองค์การคลังสินค้า ได้รับมอบข้าวสารจากโรงสีข้าว ก็จะชำระราคาข้าวเปลือก
ให้แก่เกษตรกรโดยตรง สำหรับโรงสีข้าวจะได้รับค่าตอบแทนจากองค์การคลังสินค้าเป็นรำข้าวและ
ปลายข้าว สมาคมฯ จึงขอหารือว่า
1. การประกอบกิจการของโรงสีข้าว ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
2. หากต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โรงสีข้าวต้องปฏิบัติอย่างไร
แนววินิจฉัย: การประกอบกิจการให้บริการสีข้าว ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
มาตรา 81(1)(น) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4(1) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 25
ธันวาคม พ.ศ. 2534
เลขตู้: 63/29776

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020