เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.ก.333
วันที่: 11 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกหนังสือรับรองโครงการเงินกู้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39, มาตรา 81/1(4)
ข้อหารือ: สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับผู้รับจ้าง 2 รายในฉบับเดียวกัน โดย
ผู้รับจ้างทั้งสองมิได้ทำสัญญากิจการร่วมค้าหรือได้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในนามของ
กิจการร่วมค้าแต่อย่างใด ซึ่งผู้รับจ้างแต่ละรายมีสิทธิตกลงที่จะแบ่งงานกันตามจำนวนเนื้องานและราคา
ค่าจ้างเท่าใดก็ได้ โดยเงินที่สำนักงานฯ จะจ่ายเป็นค่าบริการที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นเงินตามโครงการ
เงินกู้ตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2542 สำนักงานฯ จึงขอ
ทราบว่า สำนักงานฯ จะออกหนังสือรับรองการชำระค่าบริการจากเงินกู้ให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละรายตามที่
ผู้รับจ้างร้องขอได้หรือไม่ พร้อมนี้สำนักงานฯ ได้ส่งสัญญาจ้างที่ปรึกษาไปเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
แนววินิจฉัย: 1. เนื่องจากตามสัญญาดังกล่าว บริษัท ก. จำกัด และบริษัท ข. จำกัด (ที่ปรึกษา) ได้
ร่วมกับทำสัญญากับสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท โดยตามสัญญาดังกล่าวกำหนดให้ที่ปรึกษาต้องรับผิดร่วมกัน
ในงานที่ทำไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และต้องรับค่าตอบแทนตามสัญญาร่วมกันโดยสัญญาไม่ได้แบ่งแยกงาน
และค่าตอบแทนระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน กรณีถือได้ว่ากิจการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างบริษัททั้ง 2
ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นกิจการร่วมค้าตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
2. การชำระราคาค่าบริการตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวให้กับกิจการร่วมค้าด้วยเงินตาม
โครงการเงินกู้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังแล้ว เข้าลักษณะเป็นการชำระค่าบริการตามข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือ
การให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการเงินกู้หรือ
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศตามมาตรา 80/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.
2535 ดังนั้น ในการออกหนังสือรับรอง สำนักงานฯ จึงต้องออกหนังสือรับรองที่มีรายการครบถ้วน ตาม
ข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ฉบับดังกล่าวให้กับกิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้าดังกล่าวจึงได้
รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29777

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020