เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.ก.334
วันที่: 11 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ก), มาตรา 82(1)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้นำทะลายปาล์มที่ได้มาจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบมาคัดเลือกทะลายที่เสียหรือที่
ใช้ไม่ได้ขนาดออก แล้วนำเข้าเครื่องหีบเพื่อหีบน้ำและน้ำมันปาล์มดิบที่เหลือออก เหลือทะลายปาล์มแห้ง
ส่งเข้าเครื่องฉีกทะลายปาล์มเพื่อทำให้เป็นเส้นใยแล้วจึงแยกขนาดตามความยาวของเส้นใยเป็น 3
ขนาด คือ ใยปาล์มขนาดสั้น ใยปาล์มขนาดยาวและผงฝุ่น สุดท้ายจึงนำเส้นใยและผงฝุ่นเข้าเครื่องอัด
เป็นก้อนส่งขายให้แก่โรงงานทำที่นอนต่อไป การประกอบกิจการดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริง เนื่องจากสินค้าดังกล่าวได้แปรสภาพจากพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ใน
สภาพสดแล้ว และกรณีดังกล่าวก็มิใช่การรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่ง
ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบกิจการได้ขายสินค้าดังกล่าวในราชอาณาจักร จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
มาตรา 82(1) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29778

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020