เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.ก.407
วันที่: 13 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกน้ำตาลไปจำหน่ายต่างประเทศทดแทนกันของบริษัทในเครือฯ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1
ข้อหารือ: บริษัท A. จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลสมาชิกของสมาคมฯ ได้มีหนังสือแจ้งสมาคมฯ สรุปได้
ว่า บริษัท A. จำกัด ได้ถูกสรรพากรจังหวัดประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 พร้อมด้วย
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม อันเนื่องจากการนำน้ำตาลทรายของบริษัทในเครือฯ ไปส่งออกทดแทนโควต้าของ
บริษัทฯ
สมาคมฯ ชี้แจงว่ากรณีบริษัท A. จำกัด นำน้ำตาลทรายจากบริษัทในเครือฯ ไปทำการส่งออก
และหรือให้บริษัทในเครือฯ นำน้ำตาลทรายของบริษัท A. จำกัด ไปทำการส่งออกเป็นการดำเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ
การอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทรายตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทรายและสมาคมฯ มีความเห็นว่า
บริษัท A. จำกัด และหรือบริษัทในเครือฯ จึงควรได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ในกรณี
ดังกล่าว ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.41/2537 ฯ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
แนววินิจฉัย: การส่งออกน้ำตาลทรายของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 0 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.41/2537 ฯ ลงวันที่ 17
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ดังนั้น หากการประกอบกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดก็ย่อมไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
เลขตู้: 63/29794

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020