เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.ก.453
วันที่: 14 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับจ้างสีข้าว
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10)
ข้อหารือ: องค์การคลังสินค้าได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
(คชก.) ให้ดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวสารขององค์การคลังสินค้า ปี 2542/43 ในการ
ดำเนินการดังกล่าว องค์การคลังสินค้าได้ทำสัญญาจ้างโรงสีทำการสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารให้กับ
องค์การคลังสินค้าเพื่อนำไปจำนำกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงขอทราบว่า การ
รับจ้างสีข้าวของโรงสีได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: การรับจ้างสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารให้กับองค์การคลังสินค้าเข้าลักษณะเป็นการ “บริการ”
ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 4(1) แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534
เลขตู้: 63/29796

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020