เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.ก.585
วันที่: 18 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(2)(ค), มาตรา 84/2
ข้อหารือ: กรมอุตุนิยมวิทยาและสภากาชาดไทย นำเข้าสินค้าโดยชำระอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มแต่
ปรากฏว่ากระทรวงการคลังได้พิจารณายกเว้นอากรให้กับสินค้าดังกล่าว เนื่องจากเป็นการนำเข้าสินค้า
เพื่อบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการ และองค์การสาธารณกุศล ตามพระราชกำหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11 ข หน่วยงานดังกล่าวจึงยื่นคำร้องขอคืนอากรขาเข้า
และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ กรมศุลกากร จึงได้คืนอากรขาเข้าให้กับ
หน่วยงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ตามมาตรา 81(2)(ค) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ได้กำหนดให้การนำเข้าสินค้าที่จำแนกไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตาม
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มิได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าให้หน่วยงาน
ใดเป็นผู้พิจารณาคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงหารือว่าสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ กรมศุลกากร
สามารถคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานดังกล่าวได้หรือไม่ และตามบทบัญญัติมาตราใดแห่ง
ประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย: กรณีกรมอุตุนิยมวิทยา และสภากาชาดไทย นำเข้าสินค้าเพื่อบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่
ส่วนราชการ และองค์การสาธารณกุศล ซึ่งได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 มีผลให้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวด้วย
ตามมาตรา 81(2)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อหน่วยงานดังกล่าวมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงต้องยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้า ณ ด่านศุลกากรขาเข้า ตาม
มาตรา 84/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ กรมศุลกากร
สามารถคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานดังกล่าวได้ ตามมาตรา 84/2 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29807

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020