เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.ก.590
วันที่: 18 กันยายน 2543
เรื่อง: การอายัดเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)
ข้อกฎหมาย: มาตรา 12
ข้อหารือ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ห้างฯ ค้างชำระภาษีอากรเป็น
เงินรวมทั้งสิ้น 4,810,208.83 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มตามกฎหมาย) จังหวัดฯ ได้สอบสวนสืบหา
ทรัพย์สินพบว่าห้างฯ มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) จากการก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพ
เป็นเงิน 2,280,781 บาท จึงได้ดำเนินการอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าว และแจ้งการอายัดสิทธิฯ ให้
วิทยาลัยการอาชีพและห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2542 ต่อมาวันที่ 9
สิงหาคม 2542 บริษัท ข. จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าก่อสร้าง ได้ยื่น
คำร้องคัดค้านการอายัดเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) โดยอ้างว่า บริษัทฯ ได้รับการโอนสิทธิการรับ
เงิน ค่าก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 23/2539 ลงวันที่ 30 กันยายน 2539 จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.
ซึ่งได้มีการบอกกล่าวการโอนสิทธิไปยังกรมอาชีวศึกษา และกรมอาชีวศึกษาได้ตกลงยินยอมการโอนสิทธิ
แล้ว จึงถือว่าสิทธิในการรับเงินนั้นได้รวมเงินชดเชยซึ่งเกิดจากสัญญาจ้างดังกล่าว จังหวัดฯ ได้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่า
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ได้ยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2541 จำนวน 2,293,098.52 บาท ต่อกรมอาชีวศึกษา และ
กรมอาชีวศึกษาได้รับอนุมัติเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จาก
สำนักงบประมาณ เป็นเงิน 2,280,781 บาท
2. นาย ก. กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ข. จำกัด ได้ยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชย
ค่าก่อสร้าง (ค่า K) ตามข้อ 1. ในฐานะผู้จัดการโครงการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.
3. การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามข้อ 1. บริษัท ข. จำกัด มิได้ยื่นหนังสือขอรับ
เงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) และไม่ได้ยื่นหนังสือคัดค้านฯ ต่อกรมอาชีวศึกษาแต่อย่างใด
แนววินิจฉัย: จังหวัดฯ เห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ตกลงโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าก่อสร้าง
จำนวนเงิน 28,000,000 บาท ให้บริษัท ข. จำกัด นั้น จำนวนเงินดังกล่าวมิได้รวมเงินชดเชย
ค่าก่อสร้าง (ค่า K) เนื่องจากในขณะที่ทำการโอนสิทธิเรียกร้อง คณะรัฐมนตรียังไม่มีมาตรการเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ดังนั้น สิทธิเรียกร้องในการรับเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า
K) จึงเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. การอายัดสิทธิเรียกร้องในการรับเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)
จำนวน 2,280,781 บาท ของเจ้าพนักงานฯ จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว นั้น
เลขตู้: 63/29812

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020