เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม.07)/1454
วันที่: 15 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักและนำส่งภาษี ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2), มาตรา 83/6, มาตรา 86/14
ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด หารือการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทฯ
จัดการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ โดยว่าจ้างให้ A. Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ จัดส่ง
วิทยากรจากประเทศสิงคโปร์เข้ามา ซึ่งการอบรมดังกล่าวบริษัทฯ แจ้งว่าเป็นการอบรมทั่วไปทางด้าน
การจัดการ การบริหาร การกำหนดและการพัฒนาตนเอง ให้แก่พนักงานประมาณปีละ 4 ครั้ง โดยแต่ละ
ครั้งวิทยากรจะทำการอบรมประมาณ 2-3 วัน และ A. Pte.Ltd. จะส่งใบแจ้งหนี้ (Invoice)
เรียกเก็บเงินค่าบริการ ดังนี้
ค่าบริการ จำนวนเงิน (SG D)
1. Seminar Fee 3,000.-
2. Air Ticket 1,700.-
3. Travelling Expense 300.-
รวม 5,000.-
บริษัทฯ จึงหารือว่า
1. บริษัทฯ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราใด
2. บริษัทฯ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากยอดรวม 5,000 SGD หรือจากค่า Seminar Fee
3,000 SGD
แนววินิจฉัย: กรณีการให้บริการของ A. Pte.Ltd. โดยจัดส่งวิทยากรจากประเทศสิงคโปร์ เข้ามา
ฝึกอบรมและให้คำแนะนำปรึกษาในการทำงานแก่พนักงานของบริษัทฯ ในประเทศไทยตามข้อเท็จจริง
หากการให้บริการข้างต้นเป็นการให้บริการที่ไม่มีความสลับซับซ้อนหรือไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง เงินหรือ
ค่าตอบแทนที่จ่ายจากการรับทำงานให้ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร และเข้า
ลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ ถ้า A. Pte.Ltd. ไม่มีสถานประกอบการประจำในประเทศไทย และโดยที่
การให้บริการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งวิทยากรเข้ามาอบรมพนักงานของบริษัทฯ ในประเทศไทยประมาณ
ปีละ 4 ครั้ง ๆ ละ 2-3 วัน กรณียังถือไม่ได้ว่า A.Pte.Ltd. มีสถานประกอบการถาวรใน
ประเทศไทย จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยจากค่าตอบแทนที่ได้รับ ทั้งนี้ ตาม
ข้อ 5 และข้อ 7 วรรค 1. แห่งอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนฯ ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้
A. Pte.Ltd. บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลนำส่งกรมสรรพากรแต่อย่างใด และ
เนื่องจาก A. Pte.Ltd. เป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการ
ให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับ A. Pte.Ltd.
บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร และใบเสร็จรับเงิน
ที่กรมสรรพากรออกให้ ถือเป็นใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/14 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29821

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020