เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.ก.702
วันที่: 20 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/10, มาตรา 86/10
ข้อหารือ: บริษัท พ. จำกัด ซึ่งได้ขายส่งรองเท้าให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยใน
เดือนสิงหาคม 2540 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 7.0 เป็นอัตราร้อยละ 10.0
บริษัทฯ ได้ออกใบลดหนี้ให้แก่ห้างสรรพสินค้าเสมือนมีการรับคืนสินค้า สำหรับสินค้า ที่เหลืออยู่ ณ วันที่
15 สิงหาคม 2540 ว่า กรณีดังกล่าวไม่เป็นเหตุที่จะออกใบลดหนี้ได้ตามมาตรา 82/10 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 82) เรื่อง
กำหนดเหตุอื่นตามมาตรา 82/10 (1)(2)(3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 มกราคม
พ.ศ. 2542
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ ไม่มีสิทธิที่จะออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากอัตราร้อยละ 7.0 เป็นอัตราร้อยละ 10.0 โดยมิได้รับคืนสินค้า
ดังกล่าวนั้นไม่ใช่เหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 82)ฯ ดังนั้น กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและบริษัทฯ ออกใบลดหนี้ตามข้อเท็จจริงข้างต้น อันไม่ถือเป็นเหตุการณ์ที่จะออก
ใบลดหนี้ตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากรได้ ใบลดหนี้นั้นจึงไม่ใช่เป็นใบลดหนี้ตามมาตรา
86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ลูกค้าของบริษัทฯ ไม่มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบลดหนี้ไปหักออกจาก
ภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
เลขตู้: 63/29834

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020