เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.705
วันที่: 20 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีแนวทางปฏิบัติในการชำระภาษีอากรของสำนักงานผู้แทนนิติบุคคลต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (13)
ข้อหารือ: บริษัทลูกค้าของท่านจดทะเบียนเป็นสำนักงานผู้แทนของบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอนดอน วัตถุประสงค์ของสำนักงานผู้แทนเพื่อจัดหาแหล่งซื้อสินค้าในประเทศไทย
ให้สำนักงานใหญ่และรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ ในการ
ดำเนินกิจการของสำนักงานผู้แทนนั้น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า เงินเดือน ค่าโทรศัพท์ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำนักงานใหญ่จะเป็นผู้โอนมาให้ นอกจากนี้สำนักงานผู้แทนยังได้ติดต่อซื้อสินค้าประเภท
น้ำตาลจากบริษัทในประเทศไทย แต่การสั่งซื้อ การชำระเงิน ตลอดจนการจัดหาบริษัทขนส่งน้ำตาล
สำนักงานใหญ่จะเป็นผู้กระทำการเองทั้งสิ้นโดยไม่ผ่านสำนักงานผู้แทน จึงหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติใน
การเสียภาษีและการจัดทำบัญชีของสำนักงานผู้แทน ดังนี้
1. สำนักงานผู้แทนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอะไรบ้างและต้องจัดทำบัญชีอย่างไรบ้าง
2. การซื้อและขายน้ำตาล ถือเป็นการซื้อ - ขายของสำนักงานผู้แทนหรือไม่ ถ้าใช่ต้องปฏิบัติ
อย่างไร
3. เงินที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่ต้องถือเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีหรือไม่ และค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการต่าง ๆ ที่จ่ายไป สำนักงานผู้แทนต้องถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือไม่
4. สำนักงานผู้แทนได้จ่ายค่าใช้จ่ายบางอย่างแทนผู้จัดการซึ่งเป็นชาวต่างชาติ เช่น ค่าเรียน
ภาษาไทย ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นเลขหมายอยู่ที่บ้านพักของผู้จัดการ ใช้สำหรับติดต่อ
สำนักงานใหญ่แต่มีบางส่วนเป็นการโทรส่วนตัวซึ่งแยกไม่ออก ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของ
สำนักงานผู้แทนได้หรือไม่ และต้องถือเป็นเงินได้ของผู้จัดการเพื่อนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้ด้วย
หรือไม่
5. สำนักงานผู้แทนได้จ่ายค่าขนส่งในการส่งออกแทนสำนักงานใหญ่ไปจำนวนหนึ่งให้กับบริษัท
ผู้ขนส่งน้ำตาล ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้แทนได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีสำนักงานผู้แทนที่กระทำกิจการในประเทศไทยโดยให้บริการต่าง ๆ แก่
สำนักงานใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศนั้น มีลักษณะการปฏิบัติงานเหมือนกับสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ
ซึ่งมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอตั้งสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติและการทำงานใน
สำนักงานดังกล่าวไว้แล้ว และกรมสรรพากรได้ออกประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงินได้ และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติที่กระทำกิจการในประเทศไทย เพื่อชี้แจงและ
ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาระและหน้าที่ในการเสียภาษีอากรของสำนักงานภูมิภาค และผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ทำงานในสำนักงานดังกล่าวจึงให้ท่านปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพากรตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. กรณีที่สำนักงานผู้แทนติดต่อซื้อน้ำตาลให้กับสำนักงานใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวโดยการสั่งซื้อ
การชำระเงิน การจัดหาผู้ขนส่ง สำนักงานใหญ่เป็นผู้กระทำเองโดยตรงไปยังผู้ขายโดยไม่ผ่านสำนักงาน
ผู้แทน การซื้อขายน้ำตาลในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำของสำนักงานผู้แทนแต่อย่างใด
3. กรณีสำนักงานผู้แทนได้จ่ายค่าขนส่งในการส่งออกน้ำตาลให้กับบริษัทผู้ขนส่งแทน
สำนักงานใหญ่ไปก่อน หากต่อมาสำนักงานใหญ่ส่งเงินมาใช้คืน เงินค่าขนส่งที่จ่ายไปเข้าลักษณะเป็นการ
ทดรองจ่ายแทนสำนักงานใหญ่ มิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะของสำนักงานผู้แทน
ดังนั้น สำนักงานผู้แทนจะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้ ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี
(13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29837

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020