เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.1101
วันที่: 29 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 69 ตรี, มาตรา 69 ทวิ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ขายอาคารที่พักอาศัยพร้อมที่ดิน ให้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในราคา
141,716,250 บาท ตามสัญญาจะซื้อจะขายอาคารที่พักอาศัยพร้อมที่ดิน ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.
2543 โดยบริษัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์อาคารที่พักอาศัยพร้อมที่ดินดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง (ใน
ราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2543 ซึ่ง
ในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินฯ บริษัทฯ ได้ถูกหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ
1.0 ของราคาทุนทรัพย์ ไว้เป็นจำนวนเงิน 1,417,163 บาท ซึ่งข้อเท็จจริงในวันโอนกรรมสิทธิ์
ดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้ชำระเงินให้แก่บริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากการชำระเงิน
จะต้องเป็นไปตามสัญญาจะซื้อจะขาย คือ จะมีการชำระเงินภายหลังวันโอนกรรมสิทธิ์โดยคณะกรรมการ
ตรวจรับของผู้จะซื้อได้ทำการตรวจรับแล้วจำนวน 14,171,625 บาท ส่วนที่เหลือจำนวน
127,544,625 บาท จะชำระภายในเดือนธันวาคม 2543 ซึ่งต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้
ชำระเงินงวดแรกให้แก่บริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 เป็นจำนวนเงิน 14,171,625 บาท โดย
ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้อีกจำนวน 141,716.25 บาท บริษัทฯ เข้าใจว่าเป็นการหักภาษีซ้ำซ้อนกัน
จึงขอให้กรมสรรพากรออกหนังสือชี้แจงไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ ได้ขายอาคารที่พักอาศัยพร้อมที่ดินให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยมีเงื่อนไขตามสัญญาจะซื้อจะขายว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะชำระเงินให้บริษัทฯ ภายหลังจากที่
บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว โดยแบ่งชำระเป็น 2
งวด ซึ่งในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทฯ ได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1.0 ของ
ราคาทุนทรัพย์ ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ณ สำนักงานที่ดินแล้ว ต่อมาเมื่อสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติจ่ายเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวงวดแรกให้แก่บริษัทฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1.0 ของจำนวนเงินที่จ่ายไว้อีก ตามมาตรา 69 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร กรณีดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 1.0 ของจำนวนเงินที่จ่ายในแต่ละงวด ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เท่านั้น โดย
ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1.0 เมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม
มาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด เมื่อบริษัทฯ ถูกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากการจ่ายเงินได้จำนวนเดียวกัน 2 ครั้ง จึงเป็นกรณีบริษัทฯ ถูกสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้เกินหรือผิด หรือซ้ำ บริษัทฯ จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนเงิน
ภาษีอากร และบริษัทฯ ไม่ต้องนำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักไว้เกิน หรือผิด หรือซ้ำ ไปเครดิตใน
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีแต่อย่างใด
เลขตู้: 63/29856

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020