เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.1112
วันที่: 29 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินได้ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50 (4), มาตรา 69 ทวิ, มาตรา 69 ตรี
ข้อหารือ: สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารที่พักอาศัยพร้อมที่ดินกับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท โดยมีข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543 ห้างฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กระทรวงการคลัง (เพื่อราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ณ สำนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร และได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในขณะที่มีการจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 4,475,250
บาท ต่อมาเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเบิกจ่ายเพื่อชำระเงินให้แก่ห้างฯ ก็จะต้องหักภาษีเงินได้ไว้ใน
อัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งห้างฯ เห็นว่าเป็นการหักภาษีซ้ำซ้อน และ
ขัดต่อมาตรา 50(4) และ (5) แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย: กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ซื้ออาคารที่พักอาศัยพร้อมที่ดิน เข้าลักษณะเป็นการจ่าย
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
พิจารณาได้ดังนี้
1. กรณีผู้ขายเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานตำรวจฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ
ที่จ่าย เมื่อมีการจดทะเบียน ตามมาตรา 50(5) แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 48(4)(ก) หรือ (ข) แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี แต่ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ใน
อัตราร้อยละ 1 ของจำนวนที่จ่าย ตามมาตรา 50(4) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีผู้ขายเป็น “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
และเงินที่จ่ายเป็นจำนวนตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป สำนักงานตำรวจฯ มีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่จ่ายในแต่ละงวด ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เท่านั้น ไม่มีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 เมื่อมีการจดทะเบียน ตาม
มาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร อีก
เลขตู้: 63/29862

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020