เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม.04)/1486
วันที่: 25 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 41
ข้อหารือ: โรงเรียน AA เป็นโรงเรียนนานาชาติเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ได้เชิญอาจารย์จากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์เหนือ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้
แคนาดา ฝรั่งเศส แองโกล-อินเดีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งอาจารย์ทั้ง 9 ประเทศ ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอนุสัญญาภาษีซ้อน โรงเรียนฯ จึงขอให้ออกหนังสือนำในเรื่องการยกเว้น
ภาษี และขอหารือดังนี้
1. การขอคืนภาษีของอาจารย์ที่เดินทางเข้ามาเพื่อทำการสอนในประเทศไทย (ทาง
โรงเรียนได้เคยหักภาษีเงินได้และนำส่งไว้แล้ว) ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง
2. การยกเว้นภาษีของอาจารย์ใหม่ที่เดินทางเข้ามาทำการสอนในประเทศไทยต้องปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
แนววินิจฉัย: 1. กรณีอาจารย์เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีข้อตกลงอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
(1) ในอนุสัญญาของประเทศดังกล่าวได้กำหนดเรื่องครู อาจารย์หรือศาสตราจารย์ไว้
โดยบุคคลดังกล่าวได้เข้ามาทำการสอนในประเทศไทยชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลาไม่เกินตามที่กำหนด
ไว้ในอนุสัญญาของแต่ละประเทศนั้น ๆ เงินค่าตอบแทนในการสอนดังกล่าว ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.
2505 ประกอบด้วยอนุสัญญาภาษีซ้อนของแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี้
(ก) อาจารย์ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ที่เข้ามาทำการสอนในประเทศไทย
หากระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ตามข้อ 20 แห่งความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย
(ข) อาจารย์ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เข้ามาทำการสอนใน
ประเทศไทย หากระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ตามข้อ 23 แห่งอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา
(ค) อาจารย์ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ที่เข้ามาทำการสอนใน
ประเทศไทย หากระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ตามข้อ 21 แห่งอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐอินเดีย
(ง) อาจารย์ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ ที่
เข้ามาทำการสอนในประเทศไทย หากระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ได้เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อทำการสอน ตามข้อ 21 แห่งอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง
ประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ
(จ) อาจารย์ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส ที่เข้ามาทำการสอนในประเทศไทย
หากระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ตามข้อ 21 แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสเพื่อการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
(2) ในอนุสัญญาของประเทศดังกล่าวมิได้กำหนดเรื่องครู อาจารย์หรือ ศาสตรจารย์ไว้
โดยบุคคลดังกล่าวได้เข้ามาทำการสอนในประเทศไทยชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลาไม่เกินตามที่กำหนด
ไว้ในอนุสัญญาของแต่ละประเทศนั้น ๆ เงินค่าตอบแทนในการสอนดังกล่าว ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.
2505 ประกอบกับข้อที่ว่าด้วยบริการส่วนบุคคลที่ไม่อิสระ ของอนุสัญญาภาษีซ้อนของแต่ละประเทศ ดัง
ต่อไปนี้
(ก) อาจารย์ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศแคนาดา ที่เข้ามาทำการสอนในประเทศไทย
หากระยะเวลาไม่เกิน 183 วัน ในปีปฏิทินที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการสอน ตาม 2 ของข้อ 15 แห่งอนุสัญญา
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศแคนาดา
(ข) อาจารย์ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ ที่เข้ามาทำการสอนในประเทศไทย
หากระยะเวลาไม่เกิน 183 วัน ในรอบระยะเวลาสิบสองเดือนใด ๆ ที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดในปีภาษีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อทำการสอน ตาม 2 ของข้อ 15 แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยกับรัฐบาล
แห่งประเทศแอฟริกาใต้เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับ
ภาษีเก็บจากเงินได้
(ค) อาจารย์ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ที่เข้ามาทำการสอนในประเทศไทย
หากระยะเวลาไม่เกิน 183 วัน ภายในระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ ที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดในปีที่ได้รับ
เงินได้นั้น เพื่อทำการสอน ตาม 2 ของข้อ 16 แห่งความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด์
แต่อย่างไรก็ตาม หากอาจารย์ ตาม (1) และ (2) ดังกล่าวเข้ามาทำการสอนใน
ประเทศไทยเป็นประจำ อาจารย์ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องนำค่าตอบแทนที่ได้รับทั้งหมดมาเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย และกรณีอาจารย์ที่เข้ามาทำการสอนในประเทศไทยชั่วคราวแต่
เกินกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในอนุสัญญานั้น ๆ อาจารย์ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องนำค่าตอบแทนที่ได้รับทั้งหมด
มาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีอาจารย์เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มิได้มีข้อตกลงอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ
ประเทศไทย เงินได้จากการเข้ามาสอนหนังสือดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานหรือ
กิจการที่ทำในประเทศไทย อาจารย์ชาวต่างประเทศดังกล่าวมีหน้าที่ต้องนำเงินได้ที่ได้รับมารวมคำนวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29867

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020