เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7558
วันที่: 14 ธันวาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42(17), กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509
ข้อหารือ: กองทุนฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเดือนมกราคม 2541 จึงหารือว่า หากข้อบังคับพนักงาน กำหนดว่า พนักงาน
คนใดที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ ถึงก่อน 60 ปีบริบูรณ์ สามารถขอพ้นสภาพการเป็นพนักงานเพราะ
เกษียณอายุได้ ดังนั้น หากพนักงานขอเกษียณอายุเมื่ออายุ 55 ปี หรือ 56 ปี หรือก่อน 60 ปีบริบูรณ์
โดยเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวอย่างใดหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีข้อบังคับพนักงานของกองทุนฯ กำหนดให้พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขอพ้นสภาพการเป็น
พนักงานเพราะเกษียณอายุก่อนกำหนดได้ กรณีดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นการออกจากงานเพราะ
เกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของข้อ 1(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่
52) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ
ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ดังนั้น เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่พนักงาน
จะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ 2(36) ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร
เลขตู้: 63/29996

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020