เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7797
วันที่: 22 ธันวาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสถาบันการบินพลเรือนจ่ายค่าเช่าเครื่องบิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70, มาตรา 82/13, มาตรา 83/62
ข้อหารือ: สถาบันการบินพลเรือน เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินและดำเนินกิจการ
เกี่ยวกับบริการช่างอากาศ บริการอากาศยาน และกิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับการบิน สถาบันฯ จึงหารือว่า
กรณีสถาบันฯ เช่าเครื่องบินแบบเครื่องยนต์กังหันไอพ่นจากประเทศอังกฤษโดยบริษัทที่ให้เช่าเครื่องบิน
ไม่มีสำนักงานหรือตัวแทนในประเทศไทยและมิได้ประกอบกิจการสายการบิน การดำเนินการดังกล่าว
สถาบันฯ จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่เพียงใด 1. ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีสถาบันฯ จ่ายเงินค่าเช่าเครื่องบิน ให้แก่คู่สัญญา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย ผู้ประกอบการที่ให้บริการใน
ต่างประเทศมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น
ตามมาตรา 82/13 แห่งประมวลรัษฎากร โดยสถาบันฯ มีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
2. ภาษีเงินได้สถาบันฯ จ่ายเงินค่าเช่าเครื่องบินให้แก่คู่สัญญาที่อยู่ในประเทศอังกฤษเงิน
ค่าเช่าดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ ตามข้อ 8 แห่งอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือเมื่อผู้ให้เช่ามิได้มี
สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย เงินค่าเช่าดังกล่าวจึงไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีเงินได้ใน
ประเทศไทย สถาบันฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้ที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
แต่อย่างใด
แนววินิจฉัย:
เลขตู้: 63/30007

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020