เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7831
วันที่: 25 ธันวาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการเป็นพิธีกร จากการพากย์ภาพยนตร์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2)(8)
ข้อหารือ: กรณีนาย ก. ได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบ ภ.ง.ด.90 โดยแสดง
เงินได้ดังนี้
1. เงินได้จากการแสดงสาธารณะ เช่น การแสดงละคร เป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ
2. เงินได้จากการพากย์ภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ให้กับทีวี โดยไม่ได้ทำสัญญาและได้รับเงินได้
จากการพากย์เป็นตอน ๆ ตามความยาวของภาพยนตร์แต่ละตอน และจำนวนครั้งที่พากย์ และจ่ายเงินให้
เดือนละครั้ง
3. เงินได้จากการอ่านสปอร์ตโฆษณาทางวิทยุ
โดยนำเงินได้ทั้ง 3 ข้อดังกล่าวมายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระบุ
ว่า เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทนักแสดงสาธารณะ
แนววินิจฉัย: 1. เงินได้จากการแสดงละคร เข้าลักษณะเป็นนักแสดงสาธารณะจึงเป็นเงินได้ตามมาตรา
40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
2. เงินได้จากการพากย์ภาพยนตร์ การเป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ การอ่านสปอร์ตโฆษณาทาง
วิทยุและโทรทัศน์ ไม่มีลักษณะเป็นนักแสดงสาธารณะ จึงเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ตามมาตรา
40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/30013

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020