เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02253วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2541
12.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายที่ดินให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02339 วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2541
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02447วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2541
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02529วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2541
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1486วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2541
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแต่งตั้งผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.01555วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2541
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02180วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2541
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเครดิตภาษีซื้อค่าน้ำมันรถยนต์กระบะ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02340วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2541
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.02364วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2541

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020