เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2936
วันที่: 22 มีนาคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้เงินชดเชยภาษีอากรจากการส่งออกสินค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 27 มาตรา 65
ข้อหารือ: บริษัท C ได้ส่งออกสินค้ากึ่งสำเร็จรูปแช่แข็งและได้รับชดเชยค่าภาษีอากรในรูปบัตรภาษี โดย
บัตรภาษีที่บริษัทฯ ได้รับกรมศุลกากรจะลงวันที่ในบัตรภาษีและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ หลังจากวันที่บริษัทฯ
ได้มีการส่งออกสินค้าแล้วเป็นเวลาหลายเดือน บริษัทฯ จึงหารือว่า กรณีบริษัทฯ ได้รับบัตรภาษีภายหลัง
จากที่บริษัทฯ ได้ปิดรอบระยะเวลาบัญชีไปแล้ว บริษัทฯ จะรับรู้เงินชดเชยภาษีอากรเป็นรายได้ใน
รอบระยะเวลาบัญชีใด และหากบริษัทฯ รับรู้เงินชดเชยภาษีอากรตามบัตรภาษีเป็นรายได้ไม่ตรง
รอบระยะเวลาบัญชี บริษัทฯ จะต้องรับผิดเสียภาษีและเบี้ยปรับหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ส่งออกได้ยื่นคำขอรับเงินชดเชยภาษีจากการส่งออกในรูปของบัตร
ภาษี ตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 บริษัทฯ จะ
ต้องรับรู้มูลค่าของบัตรภาษีเป็นรายได้เมื่อได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติให้ได้รับบัตรภาษีจากกรมศุลกากรตาม
หลักเกณฑ์สิทธิในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีบริษัทฯ มิได้รับรู้เงินชดเชยภาษีอากรเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทฯ ได้
รับหนังสือแจ้งอนุมัติให้ได้รับบัตรภาษีจากกรมศุลกากร บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงรายการและยื่น
แบบแสดงรายการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้องต่อไป และหากมีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม
บริษัทฯ ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา
27 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/32868


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020