เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2901
วันที่: 22 มีนาคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538, ประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
ข้อหารือ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ ขึ้น เพื่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดเงินและตลาดทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้
ความสามารถและมีจริยธรรมสู่องค์กรในภาคเอกชนอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่ง
ลูกจ้างเข้ารับการอบรมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสถานฝึกอบรมที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลอื่น ๆ ที่มี
วัตถุประสงค์ในการมุ่งพัฒนาบุคลากรของประเทศให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นการทั่วไปเช่นเดียวกับการส่งลูกจ้างเข้าอบรมในสถานฝึกอบรม
ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ และประกาศกระทรวงการคลังฯ ดังกล่าวด้วย
แนววินิจฉัย: กรณีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้
กับบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลและเตรียมพร้อมต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ซึ่งสถาบันดังกล่าว ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นสถานที่ทำหน้าที่จัดอบรม จัดสอบ และจัดอบรมเพื่อต่ออายุสำหรับการ
เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด แต่เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เข้าลักษณะเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพเอกชน
เฉพาะที่มีฐานะเป็นมูลนิธิ สมาคม หรือบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่ง
ลูกจ้างเข้ารับการอบรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ.2545
เลขตู้: 67/32863


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020