เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2897
วันที่: 22 มีนาคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินโบนัส
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1), มาตรา 50(1), มาตรา 52
ข้อหารือ: สำนักงาน ก. ได้นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของเงินโบนัส ประจำปี 2545 ไม่ถูกต้อง
และให้นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ส่วนที่ชำระไม่ครบถ้วน พร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของ
เงินภาษีส่วนที่ขาด ซึ่งกรณีดังกล่าวท่านเห็นว่า สำนักงานใหญ่เป็นผู้จัดทำบัญชี โดยสำนักงาน ก. มีหน้าที่
จ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จึงขอให้ติดต่อประสานงานกับ
สำนักงานใหญ่
แนววินิจฉัย: กรณีหัวหน้าสำนักงาน ก. จ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน เงินโบนัสที่พนักงานได้รับถือเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร หัวหน้าสำนักงาน ก ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึง
ประเมินดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร จาก
ผู้รับโบนัสโดยคำนวณหักจากเงินโบนัสที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร และ
นำส่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 52 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.
2544 เมื่อหัวหน้าสำนักงาน ก. ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีไม่ครบถ้วน จึงต้องชำระเงินเพิ่ม
ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่นำส่ง โดยเริ่มนับแต่เมื่อพ้นกำหนดเวลานำส่งภาษี
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/32862


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020