เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2666
วันที่: 17 มีนาคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอยกเว้นภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (3), มาตรา 65 ตรี (13)
ข้อหารือ: กรณีจัดทำโครงการกล้วยไม้ Phalaenopsis Princess Chulabhorn โดยโครงการฯ
จะจัดทำแก้วเซรามิค จำนวน 2 แบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ Phalaenopsis
พันธุ์พระนาม Princess Chulabhorn และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้แก่ประชาชนทั่วไป และนำ
รายได้หลังหักต้นทุนสมทบโครงการโรงพยาบาลโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการฯ จึงขอให้
พิจารณาให้ผู้ซื้อสินค้าในโครงการนำใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้
แนววินิจฉัย: กรณีผู้ซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหากได้ซื้อสินค้าดังกล่าวเพื่อนำไปใช้
ในกิจการโดยเฉพาะ รายจ่ายดังกล่าวสามารถนำไปคำนวณเป็นรายจ่ายเพื่อคำนวณกำไรสุทธิได้
ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 67/32857

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020