เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2664
วันที่: 17 มีนาคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าตอบแทนจากการเป็นที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2)
ข้อหารือ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแต่งตั้งบุคคลภายนอกรับตำแหน่งตามประกาศวุฒิสภาซึ่งกำหนด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับค่าตอบแทนเป็น
รายเดือน ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน เงินค่าตอบแทนดังกล่าวเป็น
เงินได้พึงประเมินประเภทใดตามประมวลรัษฎากร และต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอย่างไร
แนววินิจฉัย: ค่าตอบแทนที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจ่ายให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ผู้ปฏิบัติงานให้
สมาชิกวุฒิสภา ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา ตามประกาศวุฒิสภาซึ่งกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ
วิธีการตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ นั้น เข้าลักษณะเป็นเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับ
เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงานหรืองานที่รับ
ทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราวตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/32855


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020