เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1977
วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์พร้อมอาคารพาณิชย์
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: นาง ร. ลำดับที่ 1 และบริษัท ค. ลำดับที่ 2 ได้ทำนิติกรรมขายที่ดินโฉนดตำบลสามเสนนอก
(สามเสนนอก ฝั่งเหนือ) อำเภอบางกะปิ (บางซื่อ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับบริษัท ส. ผู้ซื้อ เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2538 ในราคาขาย 5,700,000 บาท ราคาประเมิน 5,515,440 บาท ใน
หนังสือสัญญาขายที่ดินดังกล่าวระบุจำนวนเงินที่ขายเป็นของ นาง ร. 3,000,000 บาท เป็นของบริษัท
ค. 2,700,000 บาท ขายพร้อมตึก 4 ชั้น ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวได้มาโดยผู้ขายลำดับที่ 2 ซื้อมาเมื่อปี
2535 จากผู้ขายลำดับที่ 1 และเมื่อปี 2538 ผู้ขายลำดับที่ 2 ได้ทำบันทึกข้อตกลงยินยอมให้ผู้ขายลำดับที่
1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม จำนวน 30 ส่วนใน 105 ส่วน โดยผู้ขายลำดับที่ 1 ได้ชำระค่าตอบแทนให้
เป็นเงินจำนวน 90,000บาท
แนววินิจฉัย: การขายที่ดินของนางรัศมีฯ และบริษัท ค. ให้แก่ บริษัท ส. ไม่เข้าลักษณะเป็นกิจการร่วมค้า
ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เป็นกรณีของเจ้าของรวมที่ไม่ได้มีการเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมใน
ที่ดินพร้อมกัน ได้ร่วมกันขายที่ดินพร้อมตึก 4 ชั้น ซึ่งแยกพิจารณาภาระภาษีธุรกิจเฉพาะได้ดังนี้
1. กรณีบริษัท ค. ได้ซื้อที่ดินมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535 และขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
รวม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2538 พร้อมตึก 4 ชั้น ให้กับบริษัท ส. เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัท
ค. มีไว้ในการประกอบกิจการ เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไรตาม
มาตรา 3(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัท ค. ต้องแยกเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากรายรับ
ของบริษัท ค. ที่มีอยู่ในส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่ถือกรรมสิทธิ์รวม ทั้งนี้ ตามข้อ 7(2) ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.82/2542 เรื่อง การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็น
ทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
2. กรณี นาง ร. ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2538 และขายที่ดินซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์รวม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2538 ให้กับบริษัท สากลวัสดุก่อสร้างฯ เป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มา เข้าลักษณะเป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ.
2534 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร โดย นาง ร.
ต้องแยกเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากรายรับที่มีอยู่ในส่วนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะที่ดินที่ถือกรรมสิทธิ์รวม ทั้งนี้
ตามข้อ 7(2) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.82/2542 เรื่อง การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับ
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
เลขตู้: 67/32850


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020