เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./1873
วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105)ฯ
ข้อหารือ: บริษัท ค. ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่นและอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจ
การตลาดเกี่ยวกับถุงพลาสติกได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท อ. ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย ให้เป็นผู้ผลิตถุงพลาสติกส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น และได้ว่าจ้างให้บริษัท ค.ดำเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพถุงพลาสติกให้ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า ส่งไปให้บริษัทผู้ว่าจ้างในประเทศญี่ปุ่น โดยมิได้ให้บริการอื่นใดอีก และหากพบว่าสินค้า
ไม่ได้มาตรฐาน บริษัทฯ จะบอกกล่าวให้แยกสินค้าออกมาพร้อมกับแจ้งให้บริษัท ค. และบริษัท อ. ทราบ
ทันที เมื่อมีการซื้อขายสินค้าและได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทผู้ว่าจ้างในประเทศญี่ปุ่นจะจ่ายค่าบริการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ในอัตราร้อยละ 7.0 จากราคาสินค้าแบบ C&F ที่ผู้ผลิตส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นให้
กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป บริษัท ค. จึงหารือว่า การให้บริการดังกล่าวจะได้รับสิทธิ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัท ค. ให้บริการตรวจสอบคุณภาพถุงพลาสติกให้ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดแล้ว
ส่งผลการตรวจสอบกลับไปให้บริษัทผู้ว่าจ้างในประเทศญี่ปุ่นนั้น เข้าลักษณะเป็นการให้บริการใน
ราชอาณาจักรและใช้ผลของการให้บริการนั้นในราชอาณาจักร มิใช่กรณีที่ได้มีการส่งผลการให้บริการไป
ใช้ในต่างประเทศทั้งหมด ตามข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับ
ที่ 105) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการให้บริการที่กระทำใน
ราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2543 จึงไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา
80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/32846


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020