เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./1810
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเครดิตภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 82/3
ข้อหารือ: บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท อ.ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เป็นผู้จัดการเก็บรักษาสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งตามสัญญาดังกล่าว
บริษัท อ. นำสินค้าของบริษัทฯ ไปเก็บไว้ที่โกดังซึ่งเป็นสาขาที่ 3 ของบริษัท อ. โดยในโกดังดังกล่าว
ได้เก็บสินค้าของบริษัทอื่นด้วย หากสินค้าชำรุด สูญหายโดยมีความเสียหายต่ำกว่า 10,000 บาท บริษัท
อ. เป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ดังกล่าว ส่วนค่าบริการตามสัญญานั้น บริษัท อ. สำนักงานใหญ่เป็น
ผู้คิดค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ของค่าบริการ โดยเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน
พร้อมออกใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯได้นำใบกำกับภาษีดังกล่าวมาถือเป็น
ภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือนภาษี แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่สรรพากรได้เข้า
ตรวจปฏิบัติการ และได้แจ้งว่าสินค้าของบริษัทฯ ถูกเก็บไว้ที่โกดังของบริษัท อ. ถือเป็นสถานที่ซึ่งใช้เป็น
ที่เก็บสินค้าเป็นประจำ บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนโกดังของบริษัท อ. (สาขาที่ 3) เป็นสาขาของบริษัทฯ
และภาษีซื้อดังกล่าวควรถือเป็นภาษีซื้อของสถานประกอบการสาขา มิใช่ของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
บริษัทฯ หารือว่า บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อจากค่าบริการดังกล่าวมาถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างให้บริษัท อ. สำนักงานใหญ่ เก็บรักษาสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งในสัญญาระบุ
ว่าสินค้าของบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้ที่บริษัท อ. สาขาที่ 3 ถนนอาจณรงค์ฯ โดยสินค้าของบริษัทฯ จะถูก
เก็บไว้ในการครอบครองของบริษัท อ. พร้อมทั้งการดูแล ควบคุม และรับผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดขึ้นในสินค้าที่จัดเก็บอันเนื่องมาจากการกระทำของบริษัท อ. สำหรับสินค้าดังกล่าวยังคงเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ตลอดเวลา เมื่อตัวแทนของบริษัทฯ จะเข้าไปในคลังเก็บสินค้าดังกล่าวได้จะต้องได้รับ
อนุญาตจากบริษัท อ. และจะต้องอยู่ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท อ. เท่านั้น ตามข้อเท็จจริง
ดังกล่าว บริษัท อ. รับดูแลรักษาสินค้าให้บริษัทฯ เป็นการให้บริการรับฝากทรัพย์ตามมาตรา 657 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ใบกำกับภาษีที่บริษัท อ. ออกให้บริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อใน
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/32840


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020