เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./1672
วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าวีทกลูเต็น เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ก)
ข้อหารือ: บริษัทฯ แจ้งว่า ได้นำเข้าสินค้า วีทกลูเต็น (Wheat Gluten) เกรดอาหารสัตว์ (Feed
Grade) จากต่างประเทศ ซึ่งสินค้าดังกล่าวได้จากการที่ข้าวสาลีผ่านกระบวนการกับน้ำจะเหลือโปรตีนที่
ไม่ละลายน้ำหรือ Gluten ในรูปเปียกประมาณร้อยละ 70 ถึง 80 ไม่มีกรดอะมิโน สามารถดูดซับน้ำ
สองถึงสามเท่าของน้ำหนัก ไม่มีการเจือสารปรุงแต่งอย่างอื่น มีคุณค่าทางโปรตีนสูงซึ่งนำไปใช้เป็น
อาหารสัตว์หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์ บริษัทฯ จึงขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับ
อาหารสัตว์
แนววินิจฉัย: สินค้าวีทกลูเต็น (Wheat Gluten) คุณภาพระดับใช้ทำอาหารสัตว์ (Feed Grade) ซึ่งนำ
มาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์ แต่ไม่ได้รับจดทะเบียนเป็นอาหารสัตว์เนื่องจากไม่เข้า
ลักษณะเป็นอาหารสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 เข้าลักษณะเป็น
พืชผลทางการเกษตรที่ได้แปรรูปหรือแปรสภาพเป็นอาหารหรือสินค้าอื่นแล้วไม่ว่าอาหารหรือสินค้าอื่นนั้นจะ
บรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อที่ผนึกในลักษณะมั่นคงหรือไม่ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2)(ก)
แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/32838


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020